Prawo kontraktów

Prawo kontraktów

Z doświadczenia wiemy, że większość problemów naszych Klientów wynika z konieczności przystępowania do umów, których projekty nierzadko bywają festiwalem niedozwolonych klauzul umownych. Właściwa ocena poszczególnych postanowień jak i odniesienie się do całości umowy jest niezbędnym minimum przy jej zawarciu, które warunkują zabezpieczenie interesów osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Aby ten proces stał się czytelniejszy, oferujemy naszym Klientom:

1) przygotowywanie i opracowanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego, a w tym m.in.:

  • umowa przedwstępna, umowa sprzedaży, umowa darowizny
  • umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa użyczenia
  • umowa o dzieło, umowa zlecenia;

2) przygotowanie i opracowywanie projektów małżeńskich umów majątkowych (tzw. intercyza) i porozumień rodzicielskich;

3) przygotowywanie, negocjowanie i opracowywanie umów z zakresu prawa handlowego oraz innych umów związanych z działalnością gospodarczą, a w tym m.in.:

  • umowa rezultatu, umowa cesji, umowa gwarancyjna, umowa zastawu, umowa inwestycyjna
  • umowa licencyjna, umowa lojalnościowa, umowa o zachowaniu poufności (NDA)
  • umowa spółki cywilnej, umowy spółki prawa handlowego – spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz spółki kapitałowej (spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej);

4) przygotowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy, rozwiązaniu umowy;

5) analizę ryzyka prawnego związanego z umowami oraz ocenę umów pod kątem przepisów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów;

6) nadzór prawny nad realizacją umów, dochodzenie wykonania umów oraz roszczeń z nimi związanych, a w szczególności z:

  • umowy przedwstępnej, umowy przyrzeczonej
  • tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania umownego.