Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej

Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej

W związku z potrzebami Naszych Klientów, Kancelaria stopniowo zdobywa doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Działania w tym zakresie obejmują także prawo autorskie, kwestie związane ze znakami towarowymi, patentami, know-how oraz wzorami użytkowymi.

Nasze dotychczasowe działania koncentrowały się w szczególności na:

  • doradztwie w zakresie zabezpieczenia praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej oraz przeciwdziałaniu naruszania tych praw
  • negocjowaniu warunków i przygotowaniu projektów umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, przeniesieniu praw własności przemysłowej
  • zabezpieczeniu interesów pracodawców i pracowników w zakresie tworzenia i zabezpieczenia praw własności intelektualnej
  • reprezentację w postępowaniach dotyczących kradzieży własności intelektualnej, postępowań odszkodowawczych, sądowoadministracyjnych, jak też w postępowaniach spornych przez Urzędem Patentowym.